مهارت های زندگی و خانواده

دانلود

این کتاب ۱۶۲ صفحه میباشد و متشکل از دو بخش است.

بخش اول که مهارت های زندگی شامل؛ بهداشت روان ، خودآگاهی ، حل مساله و تصمیم گیری ، هوش هیجانی ، اعتماد به نفس ، مهارت نه گفتن و جرئت ورزی و... را شامل میشود و بخش دوم پیرامون مسئله ازدواج و تشکیل خانواده بحث میکند.