بیشعوری

دانلود

بیشعوری کتابی است که به طنز در مورد تجاوز حماقت آمیز اما آگاهانه به حقوق دیگران میپردازد.
نویسنده این کتاب مدعی است که بیشعوری یک بیماری و اعتیاد است،نه بد اخلاقی و سوء رفتار!!!