انتخاب مشاور

عده ای از داوطلبان در ابتدا، نیازی به مشاور در خود نمیبینند و زیاد به بحث مشاوره اهمیتی نمیدهند اما پس از مدتی آزمون و خطا و گذشت چند ماهی به اهمیت آن پی میبرند و در به در دنبال مشاور و رسوندن خود به بقیه دوستانشان هستند.در این وهله جبران کردن کاری بس دشوار است.

همچنین اگر شما با رتبه های برتر گفتوگو کنید اکثر آنها علاوه بر مشاور،پشتیبان هم داشته و به قول معروف خط میگرفتند.
در پایان؛در کلاس های مشاوره ای دپارتمان ما علاوه بر برنامه ریزی، نحوه ی مطالعه و تست زنی و خلاصه برداری و مرور و راهکاری های دیگر ارائه میگردد.