تعادل در روزهای مطالعاتی

برخی از داوطلبان در ابتدای مسیر جو گیر شده و میخواهند با روزانه10 الی 12ساعت مطالعه،شروع کنند.اینجاست که یک روز ساعت مطالعه بالا دارند و روز بعد هیچ مطالعه ای ندارند.این گونه مطالعه و عدم تعادل در برنامه های روزانه عامل اصلی افت تراز و عدم نتیجه گیری در آزمون هاست.علاوه بر ساعت مطالعه ی متعادل،اهمیت هر درس با توجه به ضرایب در کنکور سراسری و نقاط ضعف و قوت خود را در نظر بگیرید و مطابق با آن برنامه ریزی نمایید.