مانع تراشی و ناامیدی ممنوع

اکثر داوطلبان کنکور به محض نگرفتن نتیجه در ابتدایی ترین مراحل کنکور خود و اطرافیان را با دلایل بی مورد توجیه میکنند.
دلایلی از قبیل؛شرایط محیطی خانواده،شرایط برنامه ریزی های مدرسه و آموزشگاه،عدم مطالعه کنکوری در سالهای گذشته و...
عده ای هم ناامید میشوند و سال بعد را هدف میگیرند.
اکنون که این متن را میخوانید خواهشا با این افکار منفی خداحافظی کرده و اگر مشکلاتی سر راهتان سبز میشود اصولی آن را بر طرف کنید.