ریاضی

عمومی

ادبیات: کتاب های موضوعی نشرالگو ، ادبیات موضوعی گاج

دین و زندگی: گاج نقره ای(میکرو طبقه بندی)

عربی: نشر الگو،تخته سیاه ، سیر تا پیاز مهر و ماه ، تیک8 گاج

زبان: جامع کنکور مبتکران(دکتر شهاب اناری) ، نترسیم از متن (دکتر رضا کیاسالار)

 


اختصاصی

دیفرانسیل و ریاضی پایه: نشر الگو ، تخته سیاه ، موج آزمون 

هندسه پایه و تحلیلی: نشر الگو ، خوشخوان ، موج آزمون نشر الگو

گسسته و جبر و احتمال: نشر الگو ، اندیشه فائق ، خوشخوان ، فار ، موج آزمون نشر الگو

فیزیک: گاج نقره ای ، نشر الگو ، 30سال قلمچی ، موج آزمون نشر الگو

شیمی: دوم مبتکران،سوم خیلی سبز ، پیش1مبتکران ، پیش2 خیلی سبز ،موج آزمون نشر الگو