گام دوم: کیلومترتو صفر کن!!!

از همین الان که داری این متنو میخونی کیلومترتو صفر کن! فکر کردن به گذشته و تلخی ها را رها کن.

بدان آنچه باعث عدم تمرکز در حال میشود و باعث میشود اتفاقات ایده آل در آینده از شما فاصله بگیرد،بازگشت به گذشته و بیش از حد نگران آینده بودن و درگیر شدن با این زمان هاست.
جالب است، هیچ کس به این زمان ها تسلط ندارد و کاری از دست کسی برنمیاید.

آنچه در تسلط است زمان حال است.باید از حال برای جبران گذشته و افسوس نخوردن در آینده  استفاده بهینه و حداکثر نمود.

پس از الان به بعد از گذشته ات فقط درس بگیر و برای آینده ات هدفی مشخص کن و و در زمان حال با تمام وجود برای هدف پیش روت انرژی بزار