گام اول: مقدمه

در دو کلام حرف حساب قراره است یک سری از رموز موفقیت را در گام های مختلف بیان کنیم.امید است بتوانیم با ارائه ی این گام ها شما را حتی یک گام به موفقیت نزدیک نماییم و بتوانید از حداکثر پتانسیل و توانایی خود استفاده کنید و قدر فرصت ها و زمان را بدانید و با تمام وجود برای هدف تان بجنگید.