گام پنجم: کمی تنوع در مسیر!!!

بعد از گذشت چند مدت سعی کنید تعدادی از برنامه ها و کارها را به سبکی دیگر انجام دهید تا ادامه مسیر برای شما خسته کننده و کسل کننده نباشد.همچنین علایق خود را در اولویت قرار دهید و کاری به زور و اجبار در برنامه زندگی تان قرار ندهید.

برای خودتان و پیشرفتتان هدیه بخرید و از خودتان قدردانی کنید.