گام چهارم: چک کردن مسیر!!!

همان طور که در جاده هر از گاهی مسیر و نقشه و تابلو ها را رصد میکنید که مبادا مسیر را اشتباه طی کنید در زندگی نیز برنامه تان را چک کنید تا اگر کاستی و کم کاری دارید بتوانید آن را جبران کنید و اگر جایی از مسیر را اشتباه طی میکنید آن را اصلاح کنید.

آنچه در این گام ضروری است رو راست با خود است و اینکه سر خودتان را شیره نمالید.