گام سوم: شروعی طوفانی و متفاوت!!!

آنچه باعث احساس رضایت و خرسندی از خود میشود عدم اتلاف وقت و ارزشمند دانستن زمان است.

لازمه ی این گام برنامه ریزی در زندگی است..
برنامه ریزی بلند مدت،میان مدت،کوتاه مدت،روزانه!!!
زندگی خود را برنامه ریزی کنید.حتی برای تفریح و گردش خود برنامه بنویسید تا بتوانید بیشترین بازده از آن را داشته باشید.

نیمچه توصیه:برنامه خود را مکتوب کرده و گزارش هایی از آن را یادداشت کنید.